your system language is:English

Chương trình giới thiệu TeraBox: Phần thưởng tăng 20%

Từ ngày 14 tháng 12 năm 2022, tiêu chuẩn phần thưởng của chương trình giới thiệu TeraBox sẽ được nâng cấp, phần thưởng sẽ tăng lên:

  • Gói người dùng mới +20%: 0,1 USD/người dùng mới → 0,12 USD/người dùng mới
  • Gói phát video +8%: 1,2 USD/1.000 lượt phát → 1,3 USD/1.000 lượt phát

Tiêu chuẩn này sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 14/12/2022 (tức là vào chiều ngày 15/12, khi dữ liệu trong Trung tâm quản trị trang web được cập nhật, bạn sẽ thấy phần thưởng được tính theo tiêu chuẩn mới)

Start now: https://www.terabox.com/make-money-online

TeraBox Official channel for Referral Program: https://t.me/terabox_official

00 best video player

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Download TeraBox FREE!