your system language is:English

20211210 Kết quả chương trình đón năm mới của TeraBox

Chương trình đón năm mới của TeraBox kết thúc vào lúc 24:00 ngày 08 tháng 12 (GMT +8), danh sách xếp hàng cuối cùng như sau(20 hạng đầu):

Xếp hàng Tài khoản Email Tổng số người dùng mới mời được Phần thưởng
1 ana********uterjogja@gmail.com 225 $27
2 juj********983@gmail.com 177 $21.24
3 tuy*****y2507@gmail.com 163 $19.56
4 duo*****th4@gmail.com 117 $14.04
5 ral********110196@gmail.com 111 $13.32
6 mon********hannel@gmail.com 76 $7.60
7 phu*****thuong@gmail.com 65 $6.50
8 ose*****drigues03@gmail.com 46 $4.60
9 abe*****rra@gmail.com 45 $4.50
10 mar*****no62@gmail.com 42 $4.20
11 dop*****200318@gmail.com 39 $3.90
12 rob*****3@gmail.com 36 $3.60
13 raj********erjai8297@gmail.com 33 $3.30
14 hoa*****51199@gmail.com 31 $3.10
15 ngu********nhnam285@gmail.com 30 $3
16 yxa*****b@yandex.com 29 14 ngày Premium
17 sho*****41@gmail.com 27 14 ngày Premium
18 jam*****chen@gmail.com 21 14 ngày Premium
19 tru*****ng04@gmail.com 20 14 ngày Premium
20 adi*****e90@gmail.com 19 14 ngày Premium

Xem toàn bộ danh sách xếp hàng:
Link:https://terabox.com/s/1syp40pKkmGlhBnko4sqFsQ Password:drff

Tiền thưởng sẽ thanh toán từ 3 USD trở lên, người dùng với số tiền thưởng tích lũy không đủ 3 USD sẽ được quy đổi thành 14 ngày Premium.
Đối với những người dùng được nhận tiền thưởng, chúng tôi sẽ gửi Email trong vòng 03 ngày làm việc để lấy thông tin cần thiết cho việc chi trả tiền thưởng.
Đối với người dùng được hưởng 14 ngày Premium, chúng tôi sẽ gửi Email trong vòng 03 ngày, cung cấp mã quy đổi.
Vui lòng chú ý kiểm tra Email của bạn.

Ngày 10 tháng 12 năm 2021

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Download TeraBox FREE!